|| શ્રી ગણેશાય નમઃ ||

શ્રી સમસ્ત વાટલિયા પ્રજાપતિ (વાળાંક) વોરા પરિવાર

વોરા પરિવાર ની ડિજિટલ ઓળખ

શું તમે તૈયાર છો?

0000

00

days

00

hours

00

mins

00

seconds
Main Person Details (મુખ્ય વ્યક્તિની માહિતી)
Members of the house (ઘરના સભ્યો)