|| શ્રી ગણેશાય નમઃ ||

શ્રી સમસ્ત વાટલિયા પ્રજાપતિ (વાળાંક) વોરા પરિવાર